Contact us

Your local Customer Service team is always ready to help.
Whether you have questions about our products, payments, delivery or returns, please don't hesitate to give us a call, or send an email.

Általános Szerződési Feltételek
 
 
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A DECATHLON ONLINE AJÁNDÉKKÁRTYA ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEI

2020. január 11.

BEVEZETÉS:

Jelen szerződési feltételek képezik a Magyarországon (13-09-105988 cégjegyzék) 2040 Budaörs, Baross u. 146. címen bejegyzett Tízpróba Magyarország Kft. (“DECATHLON”) vállalat (alábbiakban bemutatott) DECATHLON digitális, ún. Online Ajándékkártyáinak vásárlására és használatára vonatkozó feltételeket, amelyek mindenkire vonatkoznak (a továbbiakban „Vásárló” „Te”), akik ilyen típusú Online Ajándékkártyát vásárolnak a DECATHLON weboldaláról: https://ajandekkartya.decathlon.hu/ (a „Weboldal”)..

Az „Ajándékkártya” kifejezés a DECATHLON által értékesített Online Ajándékkártya termékre utal jelen ÁSZF-ben. Ajándékkártyát a Vásárló saját vagy egy általa megjelölt kedvezményezett részére vásárolhat.

A DECATHLON Ajándékkártya megvásárlásához a Vásárlónak legalább 18 évesnek kell lennie, és nyilatkoznia kell arról, hogy jogilag cselekvőképes, amely lehetővé teszi számára, hogy rendelést adjon le a DECATHLON-nál.

A DECATHLON által értékesített termékeket és szolgáltatásokat, többek között az Ajándékkártyát kizárólag a Vásárlók személyes használatára szánták, akik vállalják, hogy az alábbi rendelkezések értelmében azokat nem értékesítik tovább.

A DECATHLON és a Vásárló az Ajándékkártya igénylésekor megállapodnak arról, hogy a Decathlon Ajándékkártya jelen Értékesítési Feltételei vonatkoznak az Ajándékkártya használatára, és az igényléskor a Vásárló teljes mértékben és fenntartások nélkül elfogadja azokat. 

Ezen feltételeket a DECATHLON online módosítással saját belátása szerint megváltoztathatja, amely az Ajándékkártya további használatával a Vásárló részéről elfogadottnak minősül.

Jelen Értékesítési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre (így pl. Rendelés menete, Panaszkezelés és Békéltető Testülethez fordulás) a DECATHLON Webáruházára vonatkozó mindenkori ÁSZF rendelkezései a Felek jogviszonyára az irányadók, amely a https://www.decathlon.hu/aszf.html oldalon érhető el.

Felhívjuk az online ajándékkártyát vásárlók figyelmét, hogy az online ajándékkártya szolgáltatásunk a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja szerint nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek. Amennyiben a vásárló az online ajándékkártyára vonatkozó megrendelést ad le, kifejezett, előzetes beleegyezését adja a DECATHLON részére ezen megrendelés teljesítésére és ezzel együtt beleegyezését adja és egyben tudomásul veszi, hogy az online ajándékkártya DECATHLON általi elküldésével, tehát a teljesítés megkezdését követően a rendelet szerinti elállási és felmondási jogát elveszti, azaz az online rendelt ajándékkártyát teljesítés után nem áll módunkban visszaváltani, pénzt visszafizetni.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Tízpróba Magyarország Kft. 

A szolgáltató székhelye: 2040 Budaörs, Baross u. 146.

A szolgáltató elektronikus elérhetősége: ajandekkartya@decathlon.com

Cégjegyzékszáma: 13-09-105988

Cégbejegyzés: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 

Adószáma: 13443966-2-44

Képviseli: Kiss Gergely ügyvezető (önállóan)

Telefonszáma: 06-1-920-1020 (normál díjszabással hívható)

Adatvédelmi tisztviselője: Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda (székhely:1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., elérhetőség: adatvedelem@decathlon.com)

A szerződés nyelve: magyar

1. CIKKELY – A FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI:

Az Ajándékkártya egy olyan utalvány, amely lehetővé teszi birtokosa számára, hogy a DECATHLON termékek megvásárlásának fejében azzal fizessen a DECATHLON Európai Unió tagállamaiban található áruházaiban és a Weboldalon online. Többször is használható a rajta elhelyezett egyenleg erejéig és szükség esetén más fizetőeszközökkel együttesen is lehet fizetni vele.

Ajándékkártya felhasználása:

- ONLINE: meg kell adni az Ajándékkártya számát és PIN kódját a kártya hátoldaláról. 
- ÁRUHÁZBAN: az Online Ajándékkártya kinyomtatható vagy digitálisan felmutatható. Felhasználni áruházainkban az Ajándékkártya átadásával a pénztárnál vagy az Ajándékkártya számának és PIN kódjának a megadásával lehet.
 

Az Ajándékkártyát ugyanolyan gondossággal kell kezelni, mint a készpénzt, ugyanis elvesztése esetén a DECATHLON nem cseréli, illetve nem téríti meg az értékét.

Az Ajándékkártyák magánszemélyek részére kerülnek értékesítésre személyes használat céljából, 2.000,- Ft és 50.000,- Ft között eltérő összegekben, amelyet a vásárló határoz meg vásárláskor, ezresekre kerekített összegben. 

Az Ajándékkártya aktiválásától számítva huszonnégy (24) hónapig érvényes.

Az Ajándékkártya az e-mailben történő kiküldéskor automatikusan aktiválódik, a Vásárló vagy az Ajándékkártya kedvezményezettje a vásárlóskor megadott e-mail címre érkezést követően azonnal felhasználhatja. DECATHLON kizárja a felelősségét a Vásárló által megadott e-mail cím helytelensége miatt a Vásárlót vagy harmadik személyt ért bármely kár miatt, az e-mail cím helyes megadásának kötelezettsége kizárólag a Vásárlót terheli, így az ebből adódó károkat, igényeket Vásárló köteles viselni.

A DECATHLON Ajándékkártya bármennyi vásárlásra használható egészen addig, amíg teljesen el nem fogy a rajta lévő összeg, vagy le nem jár az érvényessége. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ajándékkártya csak az Európai Unió tagállamaiban található DECATHLON üzletekben, valamint a decathlon.hu oldalon található webáruházban használható fel.

Az Ajándékkártya részben is levásárolható, azonban nem váltható készpénzre. A Kártya egyenlegéről és a lejárat idejéről http://ajandekkartya.decathlon.hu oldalon "AJÁNDÉKKÁRTYA EGYENLEG" fül alatt tájékozódhatsz online.

2. CIKKELY – AZ AJÁNDÉKKÁRTYA SZEMÉLYRE SZABÁSA:

A Vásárlók személyre szabhatják Ajándékkártyájukat. A kiválasztott kép vagy szöveg a DECATHLON megítélése szerint nem lehet: erkölcstelen, etikátlan, vagy nem közvetíthet gyenge etikai értékeket.

A DECATHLON megtagadhatja olyan kártyák kiállítását, amelyek véleménye szerint sértik az emberi méltóságot, a kiskorúak (és azok fényképeinek) védelmét, valamint a DECATHLON és a Decathlon Csoport értékeit.

Ennek eredményeképpen a DECATHLON szisztematikusan elutasítja a következő elemeket: bármilyen vulgáris, rágalmazó, sértő, obszcén, rasszista vagy idegengyűlölő, pornográf, kiskorúakra káros, illegális vagy jogellenesnek minősíthető, alkohol illetve dohány fogyasztására ösztönző tartalmakat, vagy tágabb értelemben bármit, ami illetlennek vagy más módon kifogásolhatónak tekinthető, a jó erkölccsel ellentétes és / vagy nem felel meg a jogszabálynak.

A DECATHLON szintén visszautasítja az olyan elemek vagy tartalmak reprodukálását, amelyek:
• politikai vagy vallási jelentéstartalmat hordoznak vagy szakszervezetekkel kapcsolatosak; 
• célja a magánszemélyek, többek között a hírességek károsítása 
• célja valamely márkanév vagy cégnév károsítása.

A DECATHLON minden ilyen esetben megtagadja a kért szolgáltatások nyújtását, és az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy kártérítési igényt nem lehet benyújtani. Ha azonban a DECATHLON véletlenül kinyomtat egy kártyát ezen szabályok ellenére, akkor azt a kártya tartalmának vagy értékeinek jóváhagyásának nem lehet tekinteni. 

A Vásárló teljes felelősséggel tartozik az Ajándékkártyákon és bármilyen jellegű ajándékcsomagoláson szereplő személyre szabott tartalmakért (jelölések, szövegek, fényképek, logók, nevek stb.), és ügyelni fog arra, hogy ne sértse meg harmadik személyek szellemi tulajdonhoz fűződő jogait a megrendelni kívánt ajándékkártyák oly módon történő személyre szabása során, ahogyan azt teszi. A DECATHLON nem vállal garanciát és nem vállal felelősséget ezzel kapcsolatosan. Kétség esetén vagy a Vásárló által a megadott határidőn belül benyújtandó igazoló dokumentumok hiányában a DECATHLON fenntartja a jogot, hogy megtagadja az elemnek a terméken történő elhelyezését, amennyiben az elem elhelyezése kockázatot jelent valamely jogsértés és / vagy a tisztességtelen verseny tekintetében – de nem felelős a jogsértés vizsgálatáért. A Vásárló minden esetben garantálja, hogy rendelkezik az összes szellemi tulajdonhoz fűződő joggal és engedéllyel minden olyan képhez, névhez, logóhoz, regisztrációhoz és fényképhez fűződően, amelyet fel kíván használni a vásárolt ajándékkártyák személyre szabásához. A Vásárló vállalja, hogy kérésre benyújt a DECATHLON részére minden dokumentumot és igazolást, amely ezeket a jogokat és engedélyeket alátámasztja. Kárigények vagy további, különösen hamisításból, a magánélet megsértéséből eredő, a Vásárlóval és adott esetben a DECATHLON-nal szembeni jogviták esetén, a Vásárló vállalja, hogy fedez minden díjat (ügyvédi, eljárási költségek stb.), továbbá a DECATHLON esetleges elmarasztalásának költségeit.

3. CIKKELY – A VÁSÁRLÓ KÖTELEZETTSÉGEI:

A Vásárló vállalja, hogy tájékoztatja a DECATHLON Ajándékkártya kedvezményezettjét annak érvényességi idejéről és használati feltételeiről. Az érvényességi időszakot követő és / vagy a felhasználási feltételeket be nem tartó felhasználás semmilyen körülmények között nem vonhatja maga után a DECATHLON felelősségét.

4. CIKKELY – ONLINE AJÁNDÉKKÁRTYA SZÁLLÍTÁSA:

Az e-mailben küldött Ajándékkártyák esetében a Vásárló választja meg azt a napot és időpontot, amikor a rendelés elküldésre kerül a választása szerinti e-mail címre. Az Ajándékkártya linkjét tartalmazó e-mail akkor minősül a címzett által átvettnek, amikor kiküldésre kerül a Vásárló által megadott e-mail címre.

Az Ajándékkártya vásárlóinak és címzettjeinek javasolt ellenőrizni a Spam vagy a levélszemét mappát, ha nem kapták meg a megrendelés megerősítését vagy az ajándékkártyájukra mutató linket.

Amennyiben az Ajándékkártya címzettje nem kapta meg e-mailben a linket, a Vásárló ismét letöltheti azt a decathlonos online felhasználói fiókjából a „Kártyáim” menüpont alatt, és ismételten elküldheti a címzett e-mail címére.

5. CIKKELY – CSERE/ MEGÚJÍTÁS/ ELVESZTÉS/ LOPÁS:

Az Ajándékkártya összege nem téríthető vissza és nem cserélhető, különösen elvesztés vagy lopás esetén.

6. CIKKELY – NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TOVÁBB:

Az Ajándékkártyák továbbértékesítése semmilyen formában sem megengedett.

7. BEKEZDÉS – ALKALMAZANDÓ JOG – JOGHATÓSÁG

A fenti Általános Értékesítési Feltételek a magyar törvények hatálya alá tartoznak.

8. BEKEZDÉS – ADATKEZELÉS

Az Ajándékkártya vásárlása, illetve annak használata kapcsán a DECATHLON által kezelt vásárlói személyes adatokkal kapcsolatban a https://www.decathlon.hu/adatvedelem.html aloldalon található mindenkori Adatkezelési Tájékoztatóból tájékozódhat.

 

Tízpróba Magyarország Kft.
Szolgáltató